Denumirea politicii: Protecție împotriva exploatării și abuzului sexual

Obiectivele politicii: Promovarea unei politici de toleranță zero față de exploatare și abuz sexual (EAS) în rândul tuturor angajaților și personalului asociat Asociației Moașelor Independente și asigurarea faptului că rolurile, responsabilitățile și standardele de conduită în domeniul EAS sunt cunoscute în cadrul Asociației Moașelor Independente. Crearea și menținerea unui mediu sigur, fără EAS, luând măsurile corespunzătoare în acest sens în interiorul asociației și în comunitățile în care Asociația Moașelor Independente activează, prin acțiuni solide de prevenire și răspuns.

Audiența-țintă: Toți angajații și personalul asociat al Asociației Moașelor Independente

Data intrării în vigoare: 01.05.2022

Data ultimii revizuiri: 05.05.2023

 

1. Declarația de politică:

1.1. EAS încalcă standardele și normele legale recunoscute internațional și reprezintă un comportament inacceptabil și interzis în rândul personalului umanitar, inclusiv în rândul angajaților și personalului asociat al Asociației Moașelor Independente.[1]

1.2. Asociația Moașelor Independente are o politică de toleranță zero față de EAS. Toți angajații și personalul asociat al Asociației Moașelor Independente[2] trebuie să respecte întotdeauna cele mai înalte standarde de conduită personală și profesională și să ofere asistență și servicii umanitare într-o modalitate care respectă și încurajează drepturile beneficiarilor și ale altor membri vulnerabili ai comunităților locale.

2. Domeniul de aplicare:

2.1. Politica prevede abordarea Asociației Moașelor Independente de prevenire și răspuns la EAS. Politica se referă tuturor angajaților și personalului asociat, atât la și în afara serviciului.

3. Definiții[3]:

3.1. În sensul acestei politici, termenul „exploatare sexuală” înseamnă orice abuz real sau orice tentativă de abuz a unei poziții de vulnerabilitate, de putere diferențiată sau de încredere inclusiv, dar nu numai, în scopuri sexuale, financiare sau politice.

3.2. În mod similar, termenul „abuz sexual” înseamnă o intruziune fizică reală sau o tentativă de intruziune de natură sexuală, prin forță sau în condiții inegale și coercitive.

 

4. Angajamentul de PEAS

4.1. Asociația Moașelor Independente va depune toate eforturile posibile pentru a crea și menține un mediu sigur, fără EAS, și va lua măsurile corespunzătoare în acest sens în comunitățile în care activează, utilizând un cadru PEAS solid, inclusiv prin acțiuni de prevenire și răspuns.

4.2. Acest cadru PEAS, reafirmă angajamentul Asociației Moașelor Independente față de Buletinul Secretarului general al Națiunilor Unite privind măsurile speciale de protecție de exploatare și abuz sexual (ST/SGB/2003/13) și față de implementarea completă și continuă a celor șase principii fundamentale privind EAS ale IASC.[4]

5. Cele șase principii fundamentale[5]:

5.1. EAS comise de angajații și personalul asociat al Asociației Moașelor Independente reprezintă o formă de conduită agravantă și, prin urmare, servesc drept motiv pentru concediere[6].

5.2. Actele sexuale cu copii (persoane cu vârsta sub 18 ani) sunt interzise, indiferent de vârsta majoratului sau a consimțământului în vigoare la nivel local. Formarea unei păreri greșite în privința vârstei copilului nu reprezintă o scuză.

5.3. Se interzice oferirea de bani, locuri de muncă, bunuri sau servicii pentru sex, inclusiv favoruri sexuale, sau alte forme de comportament umilitor, degradant sau exploatator. Aceasta include condiționarea oferirii asistenței datorate beneficiarilor.

5.4. Este interzisă orice relație sexuală între angajații sau personalul asociat al Asociației Moașelor Independente și beneficiarii de asistență sau alți membri vulnerabili ai comunității locale, care implică utilizarea necorespunzătoare a statutului sau funcției. Astfel de relații subminează credibilitatea și integritatea activității de ajutor umanitar.

5.5. În cazul în care un angajat sau membru al personalului asociat al Asociației Moașelor Independente este îngrijorat sau bănuiește că un coleg este implicat în acțiuni de exploatare sau abuz sexual, atunci acesta trebuie să raporteze asemenea suspiciuni prin intermediul mecanismelor de raportare existente.

5.6. Toți angajații și personalul asociat al Asociației Moașelor Independente au obligația de a crea și menține un mediu care previne EAS și încurajează implementarea acestei politici. Managerii de la toate nivelurile au responsabilități deosebite privind sprijinirea și dezvoltarea unor sisteme care mențin acest mediu.

6. Cadrul PEAS:

6.1. Prevenire:

6.1.1. Verificarea: Asociația Moașelor Independente verifică sistematic toți potențialii candidați la o funcție în conformitate cu procedurile de selectare stabilite.

6.1.2. Instruirea: Asociația Moașelor Independente desfășoară instruiri obligatorii de inițiere și de recapitulare[7] cu privire la politicia și procedurile EAS pentru toți angajații și personalul asociat.

6.2. Răspuns:

6.2.1. Raportarea: Asociația Moașelor Independente dispune de mecanisme și proceduri sigure de denunțare a EAS, confidențiale și accesibile pentru personal, beneficiari și comunități, inclusiv copii, și se asigură că beneficiarii sunt în cunoștință de cauză în legătură cu acestea.

6.2.2. Investigația: Asociația Moașelor Independente are un proces de investigare a acuzațiilor de EAS și va investiga, în mod corespunzător și fără întârziere, acuzațiile de EAS împotriva angajaților sau personalului asociat, sau se va adresa organului relevant de investigații dacă presupusul autor lucrează pentru o altă entitate.

6.2.2.1. Referirea către autoritățile naționale: Dacă, după o investigație corespunzătoare, există dovezi care să susțină acuzațiile de EAS, autoritățile naționale pot fi sesizate pentru a iniția acțiunile de urmărire penală.

6.2.3. Asistența victimelor: Asociația Moașelor Independente are un sistem pentru referirea promptă a supraviețuitorilor EAS către serviciile disponibile, în funcție de necesitățile și cu aprobarea acestora.

6.3. Acorduri de cooperare:

6.3.1. Toate contractele și acordurile de parteneriat ale Asociația Moașelor Independente includ o clauză standard care impune contractanții, prestatorii, consultanții și sub-partenerii să respecte o politică de toleranță zero față de EAS și să ia măsuri pentru a preveni și a răspunde la EAS.

6.3.2. Dacă respectivele entități sau persoane nu iau măsuri de prevenire a EAS, de investigare a acuzațiilor în acest sens, sau de remediere atunci când EAS a avut loc, aceasta va servi drept temei pentru rezilierea tuturor acordurilor de cooperare.

 

     Anexa 2                                                                                                                                  

 

Cod de conduită privind PEAS

 

Scop general

Scopul acestui document este de a defini exploatarea și abuzul sexual precum și de a stabili  responsabilitățile anagajațiilor privind prevenirea exploatării și abuzului sexual (EAS) și protejarea victimelor.

 

Personalul și voluntarii Asociația Moașelor Independente vor respecta cele mai înalte standarde profesionale și se vor comporta atât în timpul serviciului cât și în afara acestuia conform standardelor de etică și integritate urmărind prevenirea situațiilor de EAS.

 

Toleranța zero față de abuz și exploatare sexuală

Asociația Moașelor Independente

 

Membrii fondatori, membrii consiliului director, membrii ai echipei (angajați sau voluntari) și contractori, se angajează să respecte politica de toleranță zero față de exploatare si abuz. În cazul constatării unor abateri față de această politică, organizația își rezervă dreptul de a exclude contractorii și de a încheia contracte de muncă sau de voluntariat cu aceste persoane.

 

Principii și Standarde

1)     „Actele de exploatare și abuz sexual comise de către lucrătorii umanitari constituie un abuz grav în serviciu și, prin urmare, motive de încetare a angajării.

2)     Actele sexuale cu copii (persoane cu vârsta sub 18 ani) sunt interzise, indiferent de vârsta majoratului sau a consimțământului în vigoare la nivel local. Formarea unei păreri greșite în privința vârstei copilului nu este o scuză.

3)     Se interzice oferirea de bani, locuri de muncă, bunuri sau servicii pentru sex, inclusiv favoruri sexuale, sau alte forme de comportament umilitor, degradant sau exploatator. Aceasta include condiționarea oferirii asistenței datorate beneficiarilor.

4)     Se interzice orice relație sexuală între cei care oferă asistență și protecție umanitară și o persoană care beneficiază de o astfel de asistență și protecție, care implică folosirea necorespunzătoare a rangului sau poziției. Astfel de relații subminează credibilitatea și integritatea activității de ajutor umanitar.

5)     În cazul în care un lucrător umanitar are suspiciuni de exploatare sau abuz sexual față de un coleg, acesta trebuie să raporteze suspiciunea prin intermediul mecanismelor de raportare stabilite.

6)     Lucrătorii umanitari sunt obligați să creeze și să mențină un mediu în care se previne exploatarea și abuzul sexual și se promovează aplicarea codului de conduită cu mențiuni PSEA. Managerii de la toate nivelurile au importante responsabilități pentru sprijinirea și dezvoltarea unor sisteme care mențin acest mediu.

Standardul de Conduită

Asociația Moașelor Independente asigură un cadru de muncă sigur pentru toți angajații. Membrii organizației, angajații și voluntarii sunt responsabili pentru menținerea unui loc de muncă sigur și demn, fără exploatare și abuz sexual.

●       „Exploatare sexuală” reprezintă orice abuz efectiv sau tentativă de abuz de poziție de vulnerabilitate, de diferență de putere sau de încredere, în scopuri sexuale, care include, dar nu se limitează la profit pecuniar, social sau politic de pe urma exploatării sexuale a altei persoane.

●       „Abuz sexual” reprezintă o intruziune reală sau o amenințare de intruziune fizică de natură sexuală, prin forță sau în condiții inegale și coercitive.

●        Harțuire sexuală este orice formă de conduită verbală, nonverbală sau fizică de natură sexuală, cu scopul sau cu efectul violării demnităţii unei persoane, în special atunci când se crează un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau jignitor:

Asociația Moașelor Independente interzice orice alte tipuri de comportamente de natură sexuală sau cu implicații sexuale ce pot jigni, leza demnitatea sau da naștere unor sentimente de nesiguranță printre membrii, angajați, voluntari sau beneficiari. Sunt interzise comportamente precum glumele cu tentă sexuală, comentariile cu aluzii sexuale, accesarea unor site-uri cu imagini sexuale, schimbul electronic de astfel de materiale, orice conduită sau comportament care să lezeze demnitatea unei persoane prin obiectivare sexuală.

Obligația de a Raporta

Organizația pune la dispoziție intregului personal/voluntari un canal anonim de raportare a suspiciunilor sau situațiilor de abuz și exploatare sexuală. Acest canal este adresa de email irina@moasele.ro și numărul de telefon +40722658054 (Irina Mateescu).

Semnalare unor astfel de cazuri se poate face sub protecția anonimatului.

Organizația are un proces intern de verificare a fiecărei raportări privind abuzul și exploatarea sexuală iar atunci când este nevoie, organizația dispune de o procedură privind asistența și referirea victimelor abuzului și exploatării sexuale.

De asemenea, în condițiile legii, organizația va notifica autoritățile competente privind cazurile de abuz și exploatare.

Fiecare angajat/voluntar al organizației are obligația de a raporta suspiciuni sau situații de abuz și exploatare sexuală la care este martor, folosind canalul de raportare din interiorul organizației.


[1] Buletinul Secretarului general al Naţiunilor Unite ST/SGB/2003/13, 2003. https://undocs.org/en/ST/SGB/2003/13

[2] “Personalul „asociat” include, de exemplu, subcontractații, consultanți, stagiari sau voluntari asociați sau care activează în numele Asociației Moașelor Independente.

[3] Ambele definiții au fost preluate din Buletinul Secretarului general al Naţiunilor Unite ST/SGB/2003/13, 2003. https://undocs.org/en/ST/SGB/2003/13

[4] Cele șase principii fundamentale ale IASC, disponibile la: https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse.

[5] Modificate pentru această politică PEAS. Lista nu este una exhaustivă.

[6] Inclusiv rezilierea tuturor altor forme de acorduri contractuale, cum ar fi misiunile de voluntariat.

[7] Instruirea include cel puțin următoarele: 1) definiția EAS (care corespunde definiției ONU); 2) interdicția de a comite EAS; 3) acțiunile pe care trebuie să le întreprindă angajații și personalul asociat (de ex. raportarea rapidă a acuzațiilor și referirea supraviețuitorilor).

Asociația Moașelor Independente
CUI 31853156
Înregistrată cu nr. 1578/A/2013
Punct de lucru: str. Marcel Iancu 11
București, Sector 2
Sediu: str. Victoriei 16, camera 046, Maternitatea Buzău, jud. Buzău
Copyright © 2023 Association of Independent Midwives. All rights reserved.
en_USEN